Quality for nurses

Program rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w zakresie kształcenia studentów kierunku pielęgniarstwo

Cel główny projektu

Poprawa  jakości kształcenia wyższego studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ukierunkowana na wzrost liczby absolwentów i podniesienie poziomu zatrudnienia poprzez opracowanie, wdrożenie i realizację programu rozwojowego UMED na rzecz kompleksowego wsparcia 144 studentów (137 Kobiet/7 Mężczyzn) kierunku  pielęgniarstwo.

Program rozwojowy UMED

Podniesienie jakości kształcenia celem zwiększenia zainteresowania studiami i wzrostu liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo.

Działania obligatoryjne dla wszystkich uczestników: wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego ,  realizację zajęć dodatkowych, dostosowanie jakości do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, realizację ponadprogramowych praktyk zawodowych, zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów

Ukierunkowane wsparcie

Uatrakcyjnienie kształcenia przy zachowaniu motywacyjnego charakteru działań w projekcie. Program rozwojowy składa się z elementów dodatkowych w cyklu kształcenia.  

Zajęcia dodatkowe i praktyki będą związane z efektami kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, co pozwoli na odpowiednie przygotowanie zawodowe i umożliwi studentom wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych nabytych w toku studiów.

Aktualności

06/10/2017
Kryterium przyznawania stypendiów motywacyjnych

Szanowni Studenci, W dniu 28 września 2017 r. na zebraniu studentów omówiono kryterium przyznawania stypendiów motywacyjnych zwracając się z prośbą o przedstawienie dokumentacji dotyczącej Państwa zaangażowania w  działania promujące Uniwersytet…

17/08/2017
Ubezpieczenie zdrowotne

Szanowni Studenci, w związku z sygnałami o braku ubezpieczenia zdrowotnego proszę o przesłanie poniższego oświadczenia na podany adres e-mail. „Oświadczam, że podlegam ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny zatrudnionego  rodzica” adres…

29/06/2017
Realizacja ponadprogramowej praktyki zawodowej

Szanowni Studenci, w związku z realizacją ponadprogramowej praktyki zawodowej informuję, że obowiązkiem Beneficjenta jest: Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania Uczestników projektu odbywających ponadprogramowe praktyki zawodowe poza miejscem zamieszkania zgodnie z…

Partnerzy w projekcie

Projekt: Quality for Nurses. Program rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku pielęgniarstwo
w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków
z europejskiego funduszu społecznego  (powr.05.03.00-00-0030/15)

Instytut Centrum
Zdrowia Matki Polki
w Łodzi

Miejskie Centrum Medyczne
im. dr Karola Jonschera
w Łodzi

Tomaszowskie
Centrum Zdrowia Sp. Z o.o. 
w Tomaszowie Mazowieckm

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu

Kontakt

Małgorzata Majda
Koordynator ds organizacyjnych projektu

Katedra Nauczania Pielęgniarstwa
malgorzata.majda@umed.lodz.pl
Tel. 42 272 59 93
ul. S. Jaracza 63,
90-251 Łódź