O projekcie

PROJEKT: QUALITY FOR NURSES. PROGRAM ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  W ŁODZI W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (POWR.05.03.00-00-0030/15)

Dofinansowanie projektu z UE: 90 000 000,00- PLN


Celem głównym projektu jest poprawa  jakości kształcenia wyższego studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukierunkowana na wzrost liczby absolwentów i podniesienie poziomu zatrudnienia poprzez opracowanie, wdrożenie i realizację programu rozwojowego UMED na rzecz kompleksowego wsparcia 144 studentów (137 Kobiet/7 Mężczyzn) kierunku  pielęgniarstwo.

Okres realizacji projektu 01 września 2016 r. – 30 czerwca 2019 r.

Program rozwojowy UMED, możliwy dzięki realizacji projektu, zakłada podniesienie jakości kształcenia celem zwiększenia zainteresowania studiami i wzrostu liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo poprzez działania obligatoryjne dla wszystkich uczestników:

 1. wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwo;
 2. realizację zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia (stacjonarne  oraz on-line);
 3. dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży;
 4. realizację ponadprogramowych praktyk zawodowych;
 5. zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

Wsparcie jest ukierunkowane na uatrakcyjnienie kształcenia przy zachowaniu motywacyjnego charakteru działań w projekcie.  Program rozwojowy składa się z elementów dodatkowych w cyklu kształcenia.

Zajęcia dodatkowe i praktyki będą związane z efektami kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, co pozwoli na odpowiednie przygotowanie zawodowe i umożliwi studentom wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych nabytych w toku studiów.

Uczestnikami projektu są studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi .

Projekt jest realizowany z zachowaniem zasady niedyskryminacji oraz równości szans Kobiet i Mężczyzn.

Studenci przystępując dobrowolnie do projektu  zostaną objęci 3-letnim programem rozwojowym UMED (pełny cykl kształcenia przewidziany dla 1. edycji studiów pierwszego stopnia ), którego celem jest podniesienie jakości kształcenia na  kierunku pielęgniarstwo, co przełoży się na zwiększenie  zainteresowania studiami i tym samem przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo oraz do wzrostu poziomu zatrudnienia.

Potrzeby i oczekiwania:

 • uzyskanie wysokich kompetencji zawodowych, które zwiększą szanse na rynku pracy
 • przyjazne warunki zdobywania kompetencji zawodowych
 • atrakcyjny program stypendialny
 • płatne praktyki zawodowe
 • gwarancje zatrudnienia po zakończeniu kształcenia
 • poznanie warunków pracy u potencjalnych pracodawców

Partnerzy w projekcie:

 1. Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
 3. Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi
 4. Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. Z o.o. w Tomaszowie Mazowieckm,

Partnerzy zapewnią wszystkim studentom odbycie praktyk w ramach projektu, a dla minimum 15 % absolwentów zapewnią zatrudnienie przez co najmniej 12 miesięcy od momentu zakończenia udziału w projekcie.